Akadálymentes Címlap   FŐOLDAL   
Elszállított gépjárművek
KEHOP Pályázati közlemények

Fogyasztóvédelmi panasziroda és tanácsadó szolgálat Pest megyében

Hibás terméket vásárolt? Nem felel meg a szolgáltatás? Amennyiben magánszemélyként, mikro-, kis- és középvállalkozásként, civil szervezetként, társasházként nem tudja rendezni fogyasztói jogvitáját egy vállalkozással, vegye igénybe a Pest Megyei Békéltető Testület segítségét. Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Ide kattintva léphet a panaszorida és tanácsadó szolgálat oldalára

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
Ki olvas minket?
We have 56 guests online

A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló ÁROP-3.A.1/A-2008-0052 Pécel Város Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése projekt keretében történik.

Honlaptérkép

Kapcsolat a webmesterhez

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

There are no translations available.

 

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata: szervezeti és működési szabályzat

Péceli Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája: hivatal szervezeti ábrája
 

 

 
 

 

1.2. Az országos illetékességű szerv, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven


1.3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

 

 • beruházások,
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat,
 • bűnmegelőzés,
 • egyéb oktatást kiegészítő tevékenységek,
 • helyi és helyközi közlekedés támogatása,
 • intézményi felújítások,
 • kitüntetések adományozása,
 • közterület rendjének fenntartása,
 • mezei őrszolgálat,
 • munkáltatói szociális támogatás,
 • nyári gyermektáboroztatás,
 • önkormányzati támogatás,
 • rövid időtartamú közfoglalkoztatás,
 • szelektív hulladékgyűjtés,
 • települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás kivételével,
 • útépítés.


 

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.1. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyintézés

Az adóigazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el

Az igazgatási eljárások részletes leírása ide kattintva érhető el

Műszaki Csoport ügymenet modellje

Önkormányzati Iroda ügymenet modellje


2.2. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Jogszabályok jegyzéke

3. Közszolgáltatások


A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények 

Igénybevehető szolgáltatások

 

Víziközmű szolgáltatás:

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: DPMV Zrt.) kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretein belül biztosítja. A DPMV Zrt. biztosítja a település vezetékes ivóvízellátását és a vezetékes csatornaszolgáltatást, amely szolgáltatások igénybevételét a DPMV Zrt. péceli telephelyén lehet kezdeményezni.

A szolgáltatás díja lakossági felhasználás esetében: 1m3 víz- és csatorna: 830 Ft.

A szolgáltatás díja közületi felhasználók estében: 1m3 víz- és csatorna: 1510 Ft.

honlap: www.dpmv.hu

 

Hulladékgazdálkodás:

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DTKH) révén látja el 2017. október 1. napja óta. A közszolgáltató DTKH szervezi a településen a települési hulladékok gyűjtését, szállítását és elhelyezését. A DTKH alvállalkozója a Vertikál Nonprofit Zrt., amely szervezet végzi a tényleges gyűjtést, szállítást és elhelyezést.

A szolgáltatás igénybevételét a DTKH-nál lehet kezdeményezni a Péceli Polgármesteri Hivatalban hétfőnként működő ügyfélszolgálaton.

Honlap: www.dtkh.hu

 

Nem közművel gyűjtött folyékony hulladék:

A közfeladatot az ellátásért felelős Pécel Város Önkormányzata a Szepesi Zoltán egyéni vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül biztosítja. A közszolgáltató biztosítja a település nem közművel gyűjtött folyékony hulladékok gyűjtését és elszállítását, amely szolgáltatás igénybevételét a szolgáltatónál lehet kezdeményezni telefonon a 06/30 5963188 számon.

A szolgáltatás díja: 1m3 elszállításra kerülő folyékony hulladék díja: 2413 Ft + Áfa, összesen bruttó 3065 Ft.

 

Helyi és településközi autóbuszos közösségi közlekedés:

A helyi és a településközi közösségi közlekedés biztosítása önként vállalt önkormányzati feladat. A helyi közösségi közlekedést a Hamsza Kft.-vel kötött szerződéssel, míg a településközi közösségi közlekedést a Volánbusz Zrt.-vel kötött szerződéssel biztosítja az Önkormányzat.

 

A helyi közösségi autóbuszos közlekedés díjai:

Vonaljegy ára: 180 Ft.

Teljes árú havi bérletjegy ára: 3150 Ft.

Tanuló és nyugdíja bérletjegy ára: 1200 Ft.

 

A településközi közösségi autóbuszos közösségi közlekedés díjai:

http://bkk.hu/tomegkozlekedes/jegyek-es-berletek/jegy-es-berletarak/

 

 

Településüzemeltetés:

 

Pécel Város Önkormányzata tulajdonában álló Pécel Kft. látja el a településüzemeltetési feladatokat, közterületek fenntartása, síkosságmentesítés, utak, árkok, vízelvezetők fenntartása, buszvárók takarítása, zöldfelületek gondozása.

 

A településüzemeltető Pécel Kft. elérhetőségei:

 

Telefon: 06/20 615 75504. A szerv nyilvántartásai


A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Nyilvántartások listája

 1. Nyilvántartás a kereskedelmi tevékenységekről
 2. nyilvántartás az üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenységekről
 3. Nyilvántartás a telephelyekről
 4. nyilvántartás a szálláshelyekről


5. Nyilvános kiadványok


A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések


6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai.

A döntéshozatal rendje

6.2. A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.

Testületi előterjesztések

Testületi határozatok és jegyzőkönyvek

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

7.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai

Testületi ülések

7.2. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Előterjesztések

8. Pályázatok


A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

 

8.1. Európai Unió finanszírozásával elnyert pályázatok

8.1.1. Elnyert, megvalósítás ill. zárás alatt lévő pályázatok

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0028 Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása

Sajtóközlemény

Támogatási szerződés

KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0011 Pécelen üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata

Rövid bemutatás

Támogatási Szerződés

Sajtóközlemény

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0005 Pécel Város Önkormányzat szervezetfejlesztése a lakosságot érintő szolgáltatások racionalizálása érdekében

Az elégedettebb városi ügyfelekért

Támogatási Szerződés

Sajtóközlemény

Eredménytermékek

- ÁROP

- Tanulmány kiszervezett feladatokról

- Hatékonyságnövelés

- Feladatellátási modell

- Közszolgáltatások elégedettsége

- Lakossági tanulmány (a)

- Lakossági tanulmány (b)

- Önkormányzati feladatok átalakítása

- CAF kérdőív

- Alakuló ülés jegyzőkönyv

- CAF értékelés

- Cselekvési program

- HR tanulmány

- Beszámoló hatékonyságnövelő intézkedésekről

- Nyomonkövetési dokumentáció

 

8.1.2. Fenntartási időszakban lévő pályázatok

KMOP-4.5.2-09-2009-0008 A Péceli Napsugár bölcsőde kapacitásbővítése

TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0027 A Péceli Pedagógiai Műhely a város közoktatásának szolgálatában

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0006 Pécel városközpont komplex rehabilitációja

KMOP-3.3.3-09-2010-0014 Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése Pécelen

KMOP-4.5.3-09-2009-0070 Pécel Városháza I-es épületének akadálymentesítése

KMOP-2.3.1/C-2008-0002 P+R parkoló építése Pécelen az Állomás utcában

 

8.2. Egyéb pályázatok                   

 

9. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hivatalos tájékoztatók

A Kúria Önkormányzati Tanácsának 2015. december 03. napján kelt határozata a telekadó mértékéről

Közterületi térfigyelő kamerákkal kapcsolatos tájékoztatás

10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat a vonatkozó mellékleteivel ide kattintva érhető el

11. Közzétételi listák

Pécel Város Önkormányzata nem rendelkezik ilyen adattal

12. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatása adatai

     Jelenleg ilyen nincs.

 
Last Updated (Friday, 24 January 2020 17:00)